සංවර්ධන වැඩසටහන්

  1. විමද්‍යගත අයවැය මගින් වන වැඩසටහන්
  2. පළාත් සභා මගින් වන වැඩසටහන්
  3. රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් වන වැඩසටහන්
  4. රජය මගින් සිදුකරන විශේෂ වැඩසටහන්
  5. ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැලසුම් පිළියෙල කිරීම
  6. ප්‍රදේශයේ සම්පත් ආකෘතිය පිළියෙල කිරීම